Présentation du paiement mobile.
Une formation de la GSMA traduite en Dioula par FinaFrique.

Nêguê djoulou sirawari mara ; nontê mobil money abé comou portefeuille aya telefoni conon.

Ni nêguê djoulou sira wariyé, albésséqua wari lata.

Wari béssé qualanan ahouman kà sarali fanankê ni aya téléfoni yé ali ni conti té albolo banki là.

Mini wari gbêté kéléya, diagoya tê albé warikolo blà  ayikoun ni aïnéfê ka aya sani kê akôrôyé landaya lé, aka nôguô fanan.

Ayé nêguê djoulou sira wari marakê albénassé kabin minan kôrôssilà.

Ni nêguê djoulou sira wara té ayi bolokaban,ayi mako bénakê pussi la fôlô kabin nêguê djoulou sira tigui kélénan.

Wâati minan pussi bayi bolo, barakêla kélé nontê nêguê djoulou sira boûn férékêla dôn béna ayidémin kayi tôgô sêbê.

Alakan ka sêbêlidô fa kabin alyêrê man.

Kayi tôgô sêbê, ayikalan fannan ka carte d’identité, sôrô nontê passport, monbli bori sêbê, coté sêbê.

Ka nêguê djoulou sira wari mara daminan, alkakan ka wari bla aya contikan barakêla woufê kabin ayi ya djamanan man.

Ayi mako fannan bénakê katagoua barakêla woufê ni ayi bafê qua wari bla ni kaata aya conti kan.

Obankô ayibéna nêguê djoulou sira wari mara sôrô ayila codi yé numéro dôyé mi bin ni ayi kéléman.

Abédi ayiman ni ayi banan ayiya conti kêla ayikakan kàla mara kôrôssi là.

Ayi mankan kaadi môgô chiman. Ali nêguê djoulou sira bôun barakêla wou. Akaffissa ayer aya téléfoni doguo ni ayibé aya codi blala.

Ni abayi conon ko môgô dô kaya codiyé.

Ayé xélélikê barakêla dô man sana bé ayi dinmin ka changé.

Kabin aya nêguê djoulou sira man, nêguê djoulou sira mara man ayibessé :

Ka wari là tagua ahou badenou man.

Barakêyôrô waliman lôgôfê djoulawou sara ali warigbê tayi bolo.

Ka gouvernéman kabara wari sara, wariman locolso wari.

Ka wari làtagua ka wari làbôrô kabô djamanan gbrê là.

Baradaba wou oka bara sarali katônon sôrô aya wari marali là.

Kà tonnon kôrô aya wari marali là

Ka djourou tà

Nêguê djoulou sira waran béna aya wari kolà nôgôya, kalà télia.

Ahou bafê kakê sissan ? ayé tà bô aya nêguê djoulou sira bôoan na kaya conti dayêrê ka tonnon bâ sôrô nêguê djoulou sira wari mara là.